Investice

250.000

Výnos

3 roky

63.750

4 roky

85.000

5 let

106.250

Jedná se o propagační sdělení emitenta

Výnos

8,5%

p.a.

+ Inflační bonus

Investice Investice mobilní verze Stín investice
Krel Central v médiích
Ikonka medaile

30 let na trhu

Ikonka schválení

Prospekt schválen ČNB

Ikonka poznámky

Akciová společnost

Ikonka nápadu

Vlastní vývoj a výroba

Ikonka eco certifikace

Energetický průmysl s podporou dotací z EU

Ikonka elektrického vedení

Zakladatel Československého energetického svazu

Solární panely Stín solárních panelů
O Dluhopisu

Podívejte se na naše hlavní investiční záměry

Prostředky získané emisi dluhopisů budou použity na stavbu nového skladovacího, montážního a distribučního pracoviště, financování výstavby průmyslových datacenter, nákup skladových zásob pro potřeby instalace vlastních projektů, nákup skladových zásob pro potřeby e⁠-⁠shopu a distribuce, vývoj ATS, výstavbu a nákup solárních parků, vývoj v soblasti elektromobility.

Mám zájem
8.5% Výnos

Technické informace

Název dluhopisu

Green Energy 8,5

Celková výše emise

300.000.000 Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisu

50.000 Kč

Výnos

Pevná sazba 8,5% ročně + Inflační bonus

Výplata úroků

Měsíčně, pololetně, ročně (volitné)

Délka investice

3, 4, nebo 5 let (volitelné)

Odstoupení od smlouvy

Ano, bez sankcí a poplatků

Dokumenty ke stažení
Nákup dluhopisu

Jak postupovat při koupi dluhopisu?

1. krok
2. krok
3. krok
4. krok
5. krok

Vyplňte kontaktní formulář. Po jeho zpracování naším klientským centrem Vás budeme nejpozději do druhého pracovního dne kontaktovat a zodpovíme všechny případné dotazy.

Mám zájem
Zhodnocení peněz investivováním do dluhopisu Mobilní verze zhodnocení peněz investivováním do dluhopisu Stín zhodnocení peněz investivováním do dluhopisu
Výnos

8,5%

p.a.

+ Inflační bonus

FAQ

Nejčastější otázky

Kdo je emitent?

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V tomto případě je emitentem česká akciová společnost Krel Central a.s.

Kdo je upisovatel?

Upisovatel – neboli investor – je fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

Jaká je doba investice a jak se vyplácí úrok?

Dluhopisová emise je nastavena tak, aby vyhovovala požadavkům a preferencí všech. Můžete volit mezi investicí na 3 roky s měsíční výplatou úroků, 4 roky s pololetní výplatou úroků nebo 5 let s roční výplatou úroků. Na výnos nemá doba investice vliv, zůstává vždy 8,5%.

Co jsou to emisní podmínky?

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.

Co znamená úrok 8,5 % p.a.?

Uvedená hodnota představuje fixní roční úrokovou sazbu, jakou se bude zvyšovat hodnota vámi vložených prostředků. Výplata úroků probíhá dle Vašich preferencí měsíčně, pololetně nebo ročně.

Nominální hodnota dluhopisu

Nominální hodnota dluhopisu je cena dluhopisu, za kterou je pořízen. V případě dluhopisu společnosti Krel Central a.s. se jedná o částku 50 000,- (padesát tisíc korun českých). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise. To znamená, že pokud chcete investovat například 500 000 Kč, bude Vám vystaven hromadný dluhopis, nahrazující 10ks dluhopisů.

Jaké mám daňové povinnosti?

Výnosy z Dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kterou za nepodnikajícího Upisovatele odvádí Emitent. Pokud je dluhopis vlastněn podnikající právnickou osobou, Upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15 % sám.

Co je to inflační doložka?

Inflační doložkou se Emitent zavazuje vyplatit Upisovateli dluhopisů rozdíl mezi průměrnou roční výší (12 kalendářních měsíců) spotřební inflace a pevným úrokem ve výši 8,5% p.a. který Emitent garantuje. Rozhodným datem kdy dojde k vyplacení inflačního bonusu je 31.1. každého následujícího roku a to až do ukončení dluhopisové emise Green Energy 8,5 II. Informačním zdrojem pro přesnou výši přůměrné roční inflace je Česká národní banka. Emitent je povinen vyplatit inflační bonus do 14 pracovních dní od rozhodného data. Výplata proběhne jednorázově na účet, který má Upisovatel zapsán v dluhopisové smlouvě.

Kde najdu odkaz o potvrzení schválení Prospektu emise ČNB?

Veškeré informace si můžete ověřit na veřejně přístupných internetových stránkách ČNB pod odkazem zde.

Mohu odstoupit od smlouvy ještě před koncem emise?

Ano. Tuto variantu upravují emisní podmínky. Odstoupení je možné na základě dohody s emitentem. Našim obchodním partnerům, mezi které považujeme všechny upisovatele, se snažíme vždy vyjít vstříc. Tudíž je možné odstoupit od smlouvy nejdříve po 6 měsících od jejího podpisu. Za toto odstoupení od smlouvy neplatíte žádné poplatky. Dluhopis je pouze převeden na nového majitele.

Je dluhopis registrován u obchodníka s cennými papíry?

Ano. Dluhopis má své ISIN, což je jeho identifikační číslo vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů. Zároveň společnost Krel Central a.s. vlastní registraci LEI. LEI je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI). LEI společnosti Krel Central a.s. je 315700B0UIP7TDUT6M93. Kódy dluhopisů ISIN jsou CZ0003530529, CZ0003530537, CZ0003530545 – v závislosti na délce investičního období. Tyto kódy jsou ověřitelné taktéž na internetových stránkách ČNB.

Bezplatná infolinka Mobilní verze bezplatné infolinkys Stín bezplatné infolinky
Bezplatná infolinka
Ikonka telefonu

800 60 40 90

Ikonka zprávy

dluhopisy@krelcentral.cz

Kontaktujte nás

V případě zájmu vyplňte tento formulář

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Členství a partneři
Česká Fotovoltaická Asociace logo

Člen České fotovoltaické asociace

Československý energetický svaz logo

Zakladatel Československého energetického svazu

Solární asociace logo

Člen Solární asociace

Raiffeissen Stavební Spořitelna logo

Náš partner financování

Logo Člena Hospodářské komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace a doporučení

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Veškerá dokumentace týkající se dluhopisu Krel Central a.s. zde.

Prospekt schválen ČNB