Warunki handlowe

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „Warunki handlowe”) wydano zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U.], Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”)

Krel Central a.s.

IČ [CZ REGON]: 09637109

DIČ [CZ NIP]: CZ09637109

z siedzibą pod adresem: Václavské náměstí 832/19, Praha 1 – Nové město, 11000, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, wydział A, pod numerem - B 25765

dane kontaktowe: Krel Central a.s., Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000

e-mail: info@krelcentral.cz

tel: +420 800 66 22 44

www.krelcentral.cz

(dalej „Sprzedający”)

2. Niniejsze Warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: „Kupujący") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.krelcentral.cz (dalej „Sklep internetowy").

3. Postanowienia Warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia z umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

4. Niniejsze Warunki handlowe i umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy, podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą być one zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają aktualne przez czas ich wyświetlania w sklepie internetowym. Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelka prezentacja towarów umieszczona w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

4. Ewentualne rabaty od ceny zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej.

5. Informacje o stanie magazynu mają charakter wyłącznie informacyjny.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki bazowej.

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

3. Składając zamówienie, Kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego klikając na przycisk Zamów Dane podane w zamówieniu uznawane są przez Sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wpisanie w formularzu zamówienia wszystkich obowiązkowych danych oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z niniejszymi Warunkami handlowymi.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e⁠-⁠mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne Warunki handlowe Sprzedającego. Umowa kupna jest zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e⁠-⁠mail Kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e⁠-⁠mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne Warunki handlowe Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta przez potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego na adres e⁠-⁠mail Kupującego.

6. W przypadku, gdy Sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle Kupującemu na jego adres e⁠-⁠mail zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostanie zawarta przez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez Kupującego przesłane do Sprzedającego na jego adres e⁠-⁠mail podany w niniejszych Warunkach.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu dostarczenia do Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu lub e⁠-⁠mail Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas procesu składania zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli do Kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedający poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki o błędzie i prześle na adres e⁠-⁠mail Kupującego zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostanie zawarta przez potwierdzenie przyjęcia przez Kupującego przesłane do Sprzedającego na jego adres e⁠-⁠mail.

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego w sklepie internetowym, Kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towar ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

2. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są przez Sprzedającego uznawane za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim korzystania z konta klienta.

5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub gdy Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z umowy kupna i niniejszych Warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towarów

1. Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna w następujący sposób:

2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

3. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnego zadatku ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest zadatkiem.

7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek wydać Kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej nie później niż do 48 godzin.

8. Towar jest dostarczany do Kupującego:

9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedający zastrzega sobie 30⁠-⁠dniowy termin na dostarczenie towaru bez naruszenia umowy lub odstąpienia od umowy.

10. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określony jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

11. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce określone przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w sposób inny niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

12. Po odbiorze towaru od przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedający wystawia Kupującemu dokument podatkowy ⁠–⁠ fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e⁠-⁠mail Kupującego./Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonego towaru.

14. Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru, w tym kosztów dostawy, ale nie przed odebraniem dostawy towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego w momencie przejęcia towaru lub w momencie, gdy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

2. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

3. Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy kupna:

4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, Kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie na odstąpienie od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, Kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedającego. Kupujący prześle odstąpienie od umowy kupna na adres e⁠-⁠mail lub adres korespondencyjny Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedającemu, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, wszystkie otrzymane od Kupującego w ten sam sposób środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki w sposób inny tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

9. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków, zanim Kupujący nie przekaże mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedającego.

10. Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu towar nieuszkodzony, nienoszony i nieskażony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia wierzytelności w wysokości odszkodowania za uszkodzenie towaru z należnego Kupującemu zwrotu ceny zakupu.

11. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e⁠-⁠mail wskazanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

VII. Prawa z tytułu wadliwej realizacji

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez Kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji wad występujących w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania. Przepisu tego nie stosuje się do towarów sprzedanych po niższej cenie w przypadku wady, ze względu na którą tę niższą cenę ustalono, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem towaru, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub zużycia, jaki towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego, albo jeżeli wynika ona z właściwości towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady, Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedającego i żądać:

4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,

5. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której można przyjąć reklamację, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

6. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje stosownego czasu wymaganego do profesjonalnej oceny wady w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący ustalą dłuższy termin. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu uważane jest za istotne naruszenie umowy i Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym wyrażenie woli Kupującego (skorzystanie z prawa wynikającego z wadliwego świadczenia) dotrze do Sprzedającego.

7. O wyniku reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie.

8. Prawo wynikające z wadliwego świadczenia Kupującemu nie przysługuje, jeżeli Kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Kupujący ma wybór sposobu reklamacji.

11. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego świadczenia regulują paragrafy od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 i od 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Sb. [Dz.U.] o ochronie konsumentów.

12. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedającego.

VIII. Dostawa

1. Strony mogą przekazywać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.

2. Kupujący dostarcza korespondencję Sprzedającemu na adres e⁠-⁠mail podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e⁠-⁠mail podany na koncie klienta Kupującego lub w zamówieniu.

IX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ [CZ REGON]: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozstrzygania wynikających z umowy kupna sporów między Sprzedającym a Kupującym można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrolę działalności przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. [Dz.U.], o ochronie konsumentów.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten będzie regulowany prawem Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający w stosunku do Kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień par. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedającego. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub innego rodzaju wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego Kupujący nie może stosować żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję w oprogramowanie lub inne składniki sklepu internetowego lub korzystanie z nich w sposób niedozwolony oraz wykorzystywać sklep internetowy lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

5. Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu par. 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym Warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków handlowych.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Warunków handlowych.

Niniejsze Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 01.11.2020 r.