Polityka ochrony danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest Krel Central a.s., nr IČ [CZ REGON] 09637109 z siedzibą pod adresem Václavské náměstí 832/19, Praga 1 – Nové město, 11000 (dalej: „Administrator").

2. Dane kontaktowe administratora to:

Adres: Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000

E-mail: info@krelcentral.cz

Telefon: +420 800 66 22 44

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które państwo Administratorowi przekazali lub dane osobowe, które Administrator uzyskał w wyniku realizacji zamówienia.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

3. Po stronie Administratora nie dochodzi / dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 RODO. Na tego rodzaju przetwarzanie została udzielona bezpośrednia zgoda.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator dane osobowe usunie.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

2. Administrator nie ma zamiaru / ma zamiar przekazywać dane osobowe do państw trzecich (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze.

VI. Państwa prawa

1. Zgodnie z warunkami RODO przysługuje państwu

2. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające miejsca przechowywania danych elektronicznych oraz miejsca przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności ...

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia potwierdza się że zapoznanie się z polityką prywatności i zaakceptowanie jej w całości.

2. Zgodę na te warunki wyraża się, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając pole zgody potwierdza się zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych i zaakceptowanie jej w całości.

3. Administrator ma prawo do zmiany niniejszej polityki. Nową wersję Polityki ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej, a także prześle ją na adres e⁠-⁠mail, który został podany Administratorowi.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.